Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Občinski svet in svetniki 2014-2018

 

 

Mandat 2010 - 2014

Mandat 2006 - 2010

Svetniki

Občinski svet občine Renče-Vogrsko sestavljajo naslednji svetniki:

#Ime in priimekKrajPoštaStranka
1  Radovan Rusjan  Renški Podkraj 5292 Renče ZDRUŽENJE SKUPAJ
2 Borut Zorn Martinuči 5292 Renče ZDRUŽENJE SKUPAJ
3  Dušan Nemec Volčja Draga 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ
4  Nedeljko Gregorič Volčja Draga 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ
5  Katarina Valič  Vogrsko 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ
6 Franko Pregelj  Žigoni 5292 Renče SDS
7 Marko Švara Vogrsko 5293 Volčja Draga SDS
8  Albinca Pisk Bukovica 5293 Volčja Draga DESUS
9  Aldo Mozetič  Tureli 5292 Renče DESUS
10 Jožef Hvalica  Vogrsko 5293 Volčja Draga DESUS
11  Marjan Murovec Trg 5292 Renče Lista za našo občino
12  Vanda Ožbot  Volčja Draga 5293 Volčja Draga Lista za našo občino
13 Zmaga Prošt Mohorini 5292 Renče Lista za našo občino
14  Marjo Rutar  Volčja Draga 5293 Volčja Draga SD
15 Boris Čoha  Renški Podkraj 5292 Renče SD

Občinski svet 2014 - 2018

 

DELOVNA TELESA OBČINE RENČE-VOGRSKO

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Marko Švara
Boris Čoha
Nedeljko Gregorič
Stanko Šemrl
Nina Mozetič

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

Marijo Rutar
Radovan Rusjan
Aldo Mozetič
Dragan Zorn
Zmaga Prošt

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Borut Zorn
Rajko Lasič
Marjan Murovec

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Katarina Valič
Albinca Pisk
Borut Zorn
Alenka Gregorič
Vinko Jarc

UREDNIŠKI ODBOR

Boris Arčon
Alenka Gregorič
Vesna Pahor
Bogo Rusjan
Katarina Tischer gregorič
Renata Tischer
Katjuša Žigon

NADZORNI ODBOR

Gregor Kobal
Negovan MArtinuč
Karmen Furlan Černigoj
Vlasta Hönn
Nela Pregelj

 

PROJEKTNO RAZVOJNI SVET OBČINE RENČE-VOGRSKO

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Nedeljko Gregorič
Aldo Mozetič
Marijo Rutar
Franko Pregelj
Vanda Ožbot

ZAPISNIKI

 


SEJE

18. REDNA SEJA - 13. 6. 2017

Vabilo
2.1. Letno poročilo JSMGG 2016
2.2. Poročilo NS JSMGG
2.3. Poslovni finančni načrt JSMGG za leto 2017
2.točka DR - Sklep JSMGG
4.1. Letno poročilo OŠ Renče 2016
4. točka DR- Poslovno poročilo 2016 OŠ Renče
5.1. Elaborat 2017 oskrba s pitno vodo
5.točka DR - Sklep o potrditvi elaborata o oskrbi za pitno vodo
6.1. Elaborat 2017 odvajanje in čiščenje odpadnih voda
6. točka DR - Sklep o potrditvi elaborata odpadne vode
7.1. Zapisnik 17. seje
7.2. Zapisnik 11. dopisne seje
7.3. Zapisnik 12. dopisne seje
7.4. Zapisnik 13. dopisne seje
11.1 Splošni del proračuna ZR 2016
11.2. PRIHODKI ZR 2016
11.3. ODHODKI ZR 2016
11.4. Obrazložitve ZR 2016
11.5. Analiza zaključnega računa 2016
10.točka DR- Odlok GJS obdelava odlaganje CEROZ- druga obravnava
11.točka DR - Sklep o zaključne računu 2016
12. točka DR- Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Renče 2017
13. seja DD 30.5.2017
13. točka DR - Sklep o ceni za programe vrtca - 2017
14. točka DR - Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2017
15. točka DR - Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
16. seja GP 1.6.2017
17. seja OP 29.5.2017
17. seja SKP 31.5.2017

13. DOPISNA SEJA - 15.5. - 18.5.2017

12. seja KMVI (4.5.2017)12. seja KMVI (4.5.2017)

Imenovanje v svet zavoda gasilska enota NG

Glasovnica

12. DOPISNA SEJA - 3.5. - 8.5.2017

Načert ravnanja z nepremičnim premoženjem 2017

11. DOPISNA SEJA - 18. 4. - 20.4.2017 

11. Seja KMVVI
Sklep o podelitvi občinskih priznanj 2017
Glasovnica

17. REDNA SEJA - 21. 3. 2017

Vabilo
Zapisnik 16. redne seje
4.točka DR - Imenovanje predstavnika v Svet zavoda OŠ Renče 2017
5.točka DR - Odlok o proračunu za leto 2017
5.1. Splošni del proračuna 2017
5.2. Predlog proračuna - PRIHODKI 2017
5.3. Predlog proračuna - ODHODKI 2017
5.4. Obrazložitve proračuna za leto 2017
5.5. Načrt razvojnih programov 2017 - 2020
5.6. Kadrovski načrt 2017
5.7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2017
6.točka DR - Letni program športa 2017
7.točka DR - Letni program tehnične kulture 2017
8.točka DR - Merila za področje turizma
9.točka DR - Merila za Poletje v Bukowci

Zapisniki odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor
Statutarno pravna komisija

 

 

16. REDNA SEJA - 23. 2. 2017

Vabilo
1.točka DR - Poročilo o delu Sveta za invalide 2016
2.točka DR - Zapisnik 15. redne seje
4.točka DR - Odgovori na pisno podana vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6.točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica
7.1. Splošni del proračuna 2017
7.2. Predlog proračuna 2017 PRIHODKI
7.3. Predlog proračuna 2017 ODHODKI
7.4. Načrt razvojnih programov 2017 - 2020
7.5. Obrazložitev proračuna za leto 2017
7.6. Kadrovski načrt 2017
7.7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
7.točka DR - Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2017
8.točka DR - Sklep o načinu podeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v občini Renče-Vogrsko.
9.točka DR - Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske regijska razvojna agencija d.o.o
10.točka DR - Informacija o ureditvi GJS odlaganja odpadkov

Zapisniki odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor
Statutarno pravna komisija

 

15. REDNA SEJA - 15. 12. 2016

Vabilo

Zapisnik 13. redne seje z dne 27. 9. 2016
Zapisnik 14. redne seje z dne 8. 11. 2016
4.točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo
5. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo
6. točka DR - Sklep o predstavnikih Občine Renče-Vogrsko
7. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 2. obravnava
8.točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
8.1 Letno poročilo LEK 2016
9. točka DR - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10. točka DR - Sklep o dodatnem subvencioniranju cene programa vrtca v razvojnem oddelku vrtca
11. točka DR - Soglasje Ljudski univerzi Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za obdobje od leta 2017 - 2022
11.1 plan porabe presežkov LUNG
12. točka DR - Sklep o določitvi ekonomske cene storitve "pomoč družini na domu" v Občini Renče-Vogrsko od 1. 1. 2017 dalje
13. točka DR - Sprememba načrta razvojnih programov Občine Renče-Vogrsko za obdobje 2016 - 2019
14. točka DR - Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
14.1 Realizacija januar - marec
15. točka DR - Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zapisniki odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor
Statutarno pravna komisija

 

14. REDNA SEJA - 8. 11. 2016

Vabilo
4. točka DR - Predstavitev navezave kanalizacijskega sistema Občine Renče-Vogrsko na CČN Nova Gorica
5. točka DR - Zapisnik 12. redne seje z dne 14.6.2016
6. točka DR - Zapisnik 13. redne seje z dne 27.9.2016
7. točka DR - Zapisnik 10. dopisne seje
10. točka DR - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Renče-Vogrsko - 1. obravnava
11. točka DR - Sklep s stališčem Občine Renče-Vogrsko o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
12. točka DR - Posamezni program prodaje finančnega premoženja - 3,9559 % deleža Občine Renče-Vogrsko v družbi Veterina Gorica d.o.o.

Zapisniki odborov

Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor
Statutarno pravna komisija

 

10. DOPISNA SEJA - 17. 10. 2016

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za programsko obdobje 2016 - 2020
Glasovnica

 

13. REDNA SEJA - 27. 9. 2016

Vabilo
2. točka DR - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - 2. obravnava
3. točka DR - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - 2. obravnava
4. točka DR - Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2015
5. točka DR - Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2015
6. točka DR - Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015
7. točka DR - Letno poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica za leto 2015
8. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 1. obravnava
9. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 1. obravnava
10. točka DR - Zapisnik 12. redne seje z dne 14.6.2016
11. točka DR - Zapisnik 8. dopisne seje
12. točka DR - Zapisnik 9. dopisne seje
15. točka DR - Sklep o soglasju k imenovanju direktorja JSMGG
16. točka DR - Sklep o financiranju stroškov podaljšanega popoldanskega varstva v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
17. točka DR - Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
17.1. - Polletno poročilo 2016
17.2. - Splošni del proračuna do 30.6.2016
17.3. - Prihodki 30.6.2016
17.4. - Odhodki 30.6.2016

Zapisniki odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Statutarno pravna komisija
Odbor za okolje in prostor

 

9. DOPISNA SEJA - 17. 8. 2016

Predlog sklepa o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic za šolsko leto 2016/2017
Glasovnica

 

8. DOPISNA SEJA - 4. 7. 2016

Predlog sklepa o sofinanciranju stroškov nadstandardnih zaposlitev v POŠ Vogrsko
Glasovnica

 

12. REDNA SEJA - 14. 6. 2016

Vabilo
Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016
2. točka DR - Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanjuj cene GJS ravnanja z odpadki
2.1 točka DR - Elaborat o oblikovanju cene GJS za leto 2016 Elaborat o oblikovanju cene GJS za leto 2016
3. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
3.1 - Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015
3.2 - Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016
3.3 - Poročilo Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
3.4 točka DR - Poročilo revizorja k računovodskim izkazom Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
4. točka DR - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava 
5. točka DR - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in AjdovščinaOdlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
6. točka DR - Poslovno poročilo za leto 2015 OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
6.1 - Pojasnila k računovodskim izkazom 
6.2 - Obrazci AJPES 
6.3 - Obrazec ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelj 
7. točka DR - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša RenčeOŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče   
8. točka DR - Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev, varstva vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
9. točka DR - Sklep o določitve cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
10. točka DR - Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
11. točka DR - Sklep o sofinancirnaju nakupa delovnih zvezkov
12. točka DR - Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
13. točka DR - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 - 1. dopolnitev
14. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko
14.1 - Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko - NPB
15. točka DR - Poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
16. točka DR - Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2015
16.1 - Splošni del proračuna 2015
16.2 - Posebni del - Prihodki ZR 2015
16.3 - Posebni del - Odhodki ZR 2015Posebni del - Odhodki ZR 2015
16.4 - Obrazložitev ZR 2015
16.5 - Analiza ZR 2015

Zapisniki odborov

Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor
Odbor za statutarno pravno komisijo

 

11. REDNA SEJA - 15. 3. 2016

Vabilo
Zapisnik 10. redne seje z dne 2.2.2016
2. točka DR - Odgovori na pobude in vprašanja
4. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika v JSKD RS - Območna izpostava Nova Gorica
5. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožbe zoper policiste
6. točka DR-Odlok o proračunu za leto 2016
6.1 - Splošni del proračuna 2016
6.2 - PRIHODKI 2016
6.3 - ODHODKI 2016
6.4 - Kadrovski načrt 2016
6.5 - Letni program prodaje finančnega premoženja za leto 2016
6.6 - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2016
6.7 - Obrazložitve proračuna za leto 2016
6.8 - Kratka analiza predloga proračuna za leto 2016
7. točka DR-Letni program športa 2016
8. točka DR-Letni program tehnične kulture 2016

Zapisniki odborov
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in proračun
Odbor za okolje in prostor

 

10. REDNA SEJA - 2. 2. 2016

Vabilo
Zapisnik 9. redne seje z dne 15.12.2015
2. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške - JSMGG - 2. branje
2.1 točka DR - Odlok o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške - JSMGG - NPBOdlok o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške - JSMGG - NPB
2.2 točka DR - Odlok o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške - JSMGGOdlok o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške - JSMGG
4. točka DR - Odgovori na pobude in vprašanja
6. točka DR - Sklep o potrditvi celostne prometne strategije čezmejne goriške regije
6.1 točka DR - Celostna prometna strategija čezmejne goriške regije - povzetekelostna prometna strategija čezmejne goriške regije - povzetek
6.2 točka DR - Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije
7. točka DR - Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2016 - 1. branje
7.1 točka DR - Posebni del PRIHODKI 2016
7.2 točka DR - Posebni del ODHODKI 2016Posebni del ODHODKI 2016
7.3 točka DR - Načrt razvojnih programov 2016 - 2019
7.4 točka DR - Obrazložitve proračuna za leto 2016
7.5 točka DR - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2016
7.6 točka DR - Kadrovski načrt 2016

Zapisniki odborov
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za okolje in prostor
Odbor za gospodarstvo in proračun
Statutarno pravna komisija

 

5. DOPISNA SEJA 11. 12. 2015

Glasovnica
Sklep za sodnike porotnike
Dodaten poziv okrožnega sodišča
Predlog sodnika porotnika

9. REDNA SEJA - 15. 12. 2015

Vabilo
Zapisnik 8. redne seje z dne 10. 11. 2015
Zapisnik 5. dopisne seje z dne 14. 12. 2015
2. točka DR - Sklep o financiranju občin in višini povprečnine za leti 2016 in 2017
2.1 točka DR - Financiranje občin in višina povprečnine za leti 2016 in 2017
2.2 točka DR - Vabilo na skupno sejo
5. točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
5.1 točka DR - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrskoetno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
6. točka DR - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
7. točka DR - Sklep o potrditvi celostne prometne strategije čezmejne Goriške regije
7.1 točka DR - Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije
7.2 točka DR - CSP povzetek
8. Mnenje lokalne skupnosti glede preoblikovanja pošte v Volčji Dragi
8.1 točka DR - Dopis Pošte Slovenije d. d.
9. točka DR - Sklep o začasnem financiranju - informacija
9.1 točka DR - Začasno financiranje - realizacija januar marec 2016

DODATNO
Zapisnik Odbora za gospodarstvo in proračun
Zapisnik Odbora za okolje in prostor
Zapisnik Statutarno pravne komisije
Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

8. REDNA SEJA - 10. 11. 2015

Vabilo

Zapisnik 7. redne seje 22.9.2015
2. točka DR - Soglasje k pristopu občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin
2.1 točka DR - Vloga za soglasje k pristopu občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin
3. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSMGG
3.1 točka DR - Odlok o ustanovitvi JSMGG 2002
4. točka DR - Sklep o ceni za storitev "Pomoč družini na domu" od 1.1.2016
5. točka DR - Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki LUNG
5.1 točka DR - Vloga LUNG
5.2 točka DR - Plan porabe LUNG
8. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
8.1 točka DR - Odlok o ustanovitvi JZZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 2004
9. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZZD Osnovno varstvo Nova Gorica
9.1 točka DR - Odlok o ustanovitvi JZZD Osnovno varstvo Nova Gorica 2004
10. točka DR - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko
11. točka DR - Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Uredniškem odboru

DODATNO

Zapisnik 1. dopisne seje KMVVI 19.10.2015
Zapisnik 5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti 26.10.2015
Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in proračun 29.10.2015
Zapisnik 7. redne seje Odbora za okolje in prostor 27.10.2015
Zapisnik 8. redne seje Statutarno pravne komisije 29.10.2015

 

7. REDNA SEJA - 22. 9. 2015

Vabilo
Zapisnik 6. redne seje z dne 16.6.2015
Zapisnik 4. dopisne seje z dne 28.8.2015
2. točka DR - Letno poročilo 2014 - Komunala d. d.
3. točka DR - Letno poročilo za leto 2014 - Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
3.1 točka DR - Letno poročilo 2014 - Policijska postaja Nova Gorica
4. točka DR - Občinski program varnosti in ocena izvajanja občinskega programa varnosti
5. točka DR - Letno poročilo 2014 - OŠ Renče
5.1 točka DR - Poslovno poročilo 2014 - OŠ Renče poročilo 2014 - OŠ Renče
5.2 točka DR - Bilanca stanja OŠ Renče
5.3 točka DR - Pedagoško poročilo za šolsko leto 2013 2014 - OŠ Renče poročilo za šolsko leto 2013 2014 - OŠ Renče
5.4 točka DR - Pregled poslovanja 2014 - OŠ Renče
6. točka DR - Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
6.1 točka DR - Elaborat o oblikovanju cen
9. točka DR - Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov - 2. obravnava
10. točka DR - Odlok o predkupni pravici Občine Renče-Vogrsko
11. točka DR - Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2015
12. točka DR - Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
13. točka DR - Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
13.1 točka DR - Polletno poročilo 2015
13.2 točka DR - Splošni del proračuna
13.3 točka DR - Realizacija prihodki
13.4 točka DR - Realizacija odhodki

DODATNO

Zapisnik 5. redne seje Odbora za Gospodarstvo in proračun - 14.9.2015
Zapisnik 6. redne seje Odbora za okolje in prostor - 10.9.2015
Zapisnik 7. redne seje Statutarno pravne komisije - 10.9.2015
Poročilo o nadzoru obveščanja domače in tuje javnosti na proračunski postavki 04039001 za leto 2014
Poročilo o nadzoru investicijskih odhodkov za obnovo kotlovnice in povezovalni trak OŠ Renče na proračunski postavki 19002072
Poročilo o nadzoru sofinanciranja štipendij na proračunskih postavkah 19069002 v letu 2014
Poročilo o zaključeni investiciji
Poročilo o zaključeni investiciji
Poročilo o zaključeni investiciji

 

4. DOPISNA SEJA - 28. 8. 2015

Predlog sklepa o sofinanciranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2015-2016
Glasovnica 


6. REDNA SEJA - 16. 6. 2015

Vabilo
Zapisnik 5. redne seje z dne 24. 3. 2015
Zapisnik 2. dopisne seje z dne 17. 4. 2015
Zapisnik 3. dopisne seje z dne 17. 4. 2015
2. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
2.1 točka DR - Letno poročilo JSMGG 2014
2.2 točka DR - Poročilo revizorja za poslovanje JSMGG v letu 2014
2.3 točka DR - Izkazi poslovanja JSMGG
2.4 točka DR - Poročilo nadzornega sveta JSMGG
2.5 točka DR - Sklep nadzornega sveta za letno poročilo JSMGG
2.6 točka DR - Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2015
2.7 točka DR - Sklep nadzornega sveta na Poslovni in finančni načrt JSMGG 2015
2.8 točka DR - Mnenje o skladnosti sheme
3. točka DR - Soglasje k Statutu Goriške lekarne
3.1 točka DR - Statut Goriške lekarne
4. točka DR - Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov
6. točka DR - Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov
7. točka DR - Sprememba odloka o občinskih taksah
8. točka DR - Sklep o določitvi cene programov vrtca na OŠ Renče
9. točka DR - Soglasje k organizaciji in sistemizaciji dela v vrtcu na OŠ Renče
10. točka DR - Sklep o sofinanciranju stroškov nadstandarda v OŠ Renče
11. točka DR - Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
12. točka DR - Soglasje k ceni Pomoč na domu od 1. 7. 2015 dalje
13. točka DR - Sklep o Zaključnem računu za leto 2014
13.1 točka DR - Obrazložitve Zaključnega računa za leto 2014 
13.2 točka DR - Splošni del Zaključnega računa za leto 2014
13.3 točka DR - Posebni del - prihodki 2014
13.4 točka DR - Posebni del - odhodki 2014
13.5 točka DR - NRP 2011 - 2014
13.6 točka DR - Izkazi Renče-Vogrsko 2014
13.7 točka DR - Izkazi EZR 2014
13.8 točka DR - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
13.9 točka DR - Izkazi KS Bukovica-Volčja Draga
13.10 točka DR - Izkazi KS Renče
13.11 točka DR - Izkazi KS Vogrsko

DODATNO

Zapisnik 4. redne seje z dne 7. 4. 2015 - Odbora za okolje in prostor
Zapisnik 5. redne seje z dne 4. 6. 2015 - Odbora za okolje in prostor
Zapisnik 6. redne seje z dne 4. 6. 2015 - Statutarno prvana komisija
Zapisnik 4. redne seje z dne 3. 6. 2015 - Odbora za gospodarstvo in proračun
Zapisnik 4. redne seje z dne 2. 6. 2015 - Odbor za družbene dejavnosti

 

5. REDNA SEJA - 24. 3. 2015

Vabilo
Zapisnik 3. rene seje z dne 16.12.2014
Zapisnik 4. rene seje z dne 17.2.2015
2. točka DR - Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
4. točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
 4.1 točka DR - Letno poročilo LEK 2014
5. točka DR - Sklep o načinu dostave gradiva članom občinskega sveta
6. točka DR - Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa
7. točka DR - Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
8. točka DR - Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko - skrajšani postopek
9. točka DR - Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 - dopolnjen predlog
 9.1 točka DR - Obrazložitev proračuna za leto 2015
 9.2 točka DR - Splošni del proračuna za leto 2015
 9.3 točka DR - Posebni del - PRIHODKI 2015
 9.4 točka DR - Posebni del - ODHODKI 2015
 9.5 točka DR - NRP 2015 - 2018
 9.6 točka DR - Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2015
 9.7 točka DR - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2015
 9.8 točka DR -Kadrovski načrt 2015
10. točka DR - Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015
11. točka DR - Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015
12. točka DR - Sklep o izločitvi župana

ZAPISNIK DELOVNIH TELES OS
3. seja Statutarno pravne komisije
3. seja Odbora za okolje in prostor
3. seja Odbora za gospodarstvo in proračun
3. seja Odbora za družbene dejavnosti


 4. REDNA SEJA - 17.2.2015

Vabilo
Zapisnik 3. redne seje z dne 16.12.2014
Zapisnik 1. dopisne seje z dne 6.2.2015
2. točka DR - Predstavitev nacionalnega inštituta za javno zdravje- programi v Občini Renče-Vogrsko
4. točka DR - Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
6. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Goriška lekarna 2015
7. točka DR - Sklep o imenovanju sosveta za šport Občine Renče-Vogrsko
8. točka DR - Odlok o spremembah OPN
8.1 točka DR - priloga OPPN
9. točka DR - Odlok o proračunu za leto 2015
9.1 točka DR - Prihodki 2015točka DR - Prihodki 2015
9.2 točka DR - Odhodki 2015točka DR - Odhodki 2015
9.3 točka DR - NRP 2015 - 2018točka DR - NRP 2015 - 2018
9.4 točka DR - Obrazložitev proračuna za leto 2015točka DR - Obrazložitev proračuna za leto 2015

ZAPISNIKI DELOVNIH TELES OS
2. seja Statutarno pravne komisije - 3.2.2015
2. seja Odbora za okolje in prostor - 3.2.2015
2. seja Odbora za gospodarstvo in proračun - 5.2.2015
2. seja Odbora za družbene dejavnosti - 5.2.2015
3. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 6.2.2015

1. DOPISNA SEJA - 29.1.2015
Prdlog sklepa o soglasju k izvajanju igralniške dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
Glasovnica

3. REDNA SEJA - 16.12.2014

Vabilo
Zapisnik 2. redne seje z dne 28.10.2014
2. točka DR - Predstavitev nacionalnega inštituta za javno zdravje - programi v Občini renče-Vogrsko
3. točka DR - Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
5.a točka DR - Sklep o imenovanju člana sveta LUNG
5.b točka DR - Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta JSMGG
6. točka DR - Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ
7. točka DR - Sklep o začasnem financiranju
8. točka DR - Odvajanje in čiščenje odpadnih in komunalnih vod

ZAPSNIKI SEJ DELOVNIH TELES OS
1. seja Odbora za gospodarstvo in proračun
1. seja Odbora za okolje in prostor
1. seja Odbor aza družbene dejavnosti
1. seja Statutarno pravne komisije
2. seja Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

2. REDNA SEJA - 28.10.2014
Vabilo
4.a točka DR - SKLEP o imenovanju statutarno pravne komisije
4.b točka DR - SKLEP o imenovanju odbora za gospodarstvo in proračun
4.c točka DR - SKLEP o imenovanju odbora za družbene dejavnosti
4.d točka DR - SKLEP o imenovanju odbora za okolje in prostor
4.e točka DR - SKLEP o imenovanju nadzornega odbora
5. točka DR - SKLEP o imenovanju uredniškega odbora
6. točka DR - SKLEP o imenovanju podžupana

KONSTITUATIVNA SEJA - 14.10.2014
vabilo
Izjava 18. člen
Obrazec podatki za sejnine
Poročilo o izidu volitev
Poslovnik občinskega sveta 2012
Statut občinskega sveta 2012 UPB
ZIntPK