Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Občinski svet in svetniki 2010-2014

Mandat 2006 - 2010
Mandat 2014 - 2018

Svetniki

Občinski svet občine Renče-Vogrsko sestavljajo naslednji svetniki:

#Ime in priimekKrajPoštaStranka
1  Radovan Rusjan  Renški Podkraj 5292 Renče ZDRUŽENJE SKUPAJ
2  Alenka Gregorič  Lukežiči 5292 Renče ZDRUŽENJE SKUPAJ
3  Rajko Lasič  Trg 5292 Renče ZDRUŽENJE SKUPAJ
4  Dragan Zorn  Bukovica 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ
5  Katarina Valič  Vogrsko 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ
6  Nedeljko Gregorič     Volčja Draga 5293 Volčja Draga ZDRUŽENJE SKUPAJ   
7  Viktor Trojer  Arčoni  5292 Renče SDS
8  Stanko Šemrl  Volčja Draga 5293 Volčja Draga SDS
9  Aldo Mozetič  Tureli 5292 Renče DESUS
10  Silvester Vončina    Bukovica 5293 Volčja Draga DESUS
11  Borut Kerševan  Oševljek 5292 Renče Lista za našo občino
12  Vanda Ožbot  Volčja Draga 5293 Volčja Draga Lista za našo občino
13  Katjuša Žigon  Renški Podkraj 5292 Renče SD
14  Marjo Rutar  Volčja Draga 5293 Volčja Draga SD
15  Karmen Furlan  Bukovica 5293 Volčja Draga SD

Občinski svet 2010 - 2014

DELOVNA TELESA OBČINE RENČE-VOGRSKO

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Stanko Šemrl, Volčja Draga
Nedeljko Gregorič, Volčja Draga
Marjo Rutar, Volčja Draga
Erik Lasič, Trg
Ingrid Sulič, Bukovica

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN
Dragan Zorn, Bukovica
Marjo Rutar, Volčja Draga
Aldo Mozetič, Tureli
Valter Mlečnik, Bukovica
Zdenko Zorn, Trg

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
Rajko Lasič, Trg
Radovan Rusjan, Renški Podkraj
Karmen Furlan, Bukovica
Jože Hvalica, Vogrsko
Nevo Pregelj, Mohorini

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Katjuša Žigon, Renški Podkraj
Katarina Valič, Vogrsko
Alenka Gregorič, Lukežiči
Vinko Jarc, Vogrsko
Branko Brankovič, Volčja Draga

UREDNIŠKI ODBOR
Boris Arčon, Žigoni
Alenka Gregorič, Lukežiči
Nataša Podgornik, Vogrsko                             
Bogo Rusjan, Volčja Draga
Katjuša Žigon, Renški Podkraj
Renata Tischer, Volčja Draga
Vladimira Gal. Vilharjeva

NADZORNI ODBOR
Gregor Kobal, Trg
Vlasta Hönn, Renški Podkraj
Ljudmila Persič, Vogrsko
Negovan Martinuč, Bukovica
Nela Pregelj, Mohorini  

PROJEKTNO RAZVOJNI SVET OBČINE RENČE-VOGRSKO
Dragan Zorn, Bukovica                                                                                                              
Viljem Žižmond, Volčja Draga
Silvester Vončina, Bukovica
Ines Bonutti, Bukovica
Ivan Lipovšek, Trg
Robert Fornazarič, Vogrsko
Iztok Arčon, Žigoni
Tomaž Gregorič, Volčja Draga
Nives Hvalica, Vogrsko
Savo Vrabec, Volčja Draga
Nikita Fajt, Žigoni
Ivan Bric, Vogrsko
Darko Likar, Oševljek

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Silvester Vončina, Bukovica
Katjuša Žigon, Renški Podkraj
Katarina Valič, Vogrsko
Viktor Trojer, Arčoni
Borut Kerševan, Oševljek

ZAPISNIKI

SEJE

7. DOPISNA SEJA

Sklep o subvenciji dijaških vozovnic 2014/2015
Zapisnik Odbora za družbene dejavnosti
Glasovnica

 28. SEJA: - 10. 7. 2014

vabilo
zapisnik 27. redne seje
5. točka DR -  sklep o doplačilih storitev stroškov storitve nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe 
6. točka DR - sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
7. točka DR - odlok Goriška lekarna
8. točka DR - odlok o OPN 2. obravnava
  8.1 - odlok OPN priloga 1 objekti
  8.2 - odlok OPN priloga 2 OPPN
  8.3 - odlok OPN priloga 3 hrup
  8.4 - amandma OPN 1. 7. 2014
Zapisniki odborov
- odbor za družbene dejavnosti
- združena seja - OPN 2. branje
  

27. SEJE: - 19. 6. 2014

vabilo
zapisnik 26. redne seje
2. točka DR - odlok o oskrbi s pitno vodo - 2. obravnava
3. točka DR - letno poročilo za leto 2013 - OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
   3.1 rčunovodski izkazi
   3.2 bilanca
   3.3 poslovanje 2013
   3.4  pedagoško poročilo za šolsko leto 2012-2013
   3.5 pedagoško poročilo za za vrtec v letu 2012-2013
   3.6 ocena poslovanja 2013
4. točka DR - sklep o sofinanciranju dela plač nadstandardno zaposlenih delavcev v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
6. točka DR - sklep o soglasju k ceni za storitev "Pomoč družini na domu"
7. točka DR - odgovor na vprašanje svetnice
9. točka DR - sklep o določitvi višine povračil staršem za šolske prevoze otrok
10. točka DR - lokalni program za kulturo 2014-2017
11. točka DR - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko
   11.1 odlok OPN priloga 1 - objekti
   11.2 odlok OPN priloga 2 - OPPN
   11.3 odlok OPN priloga 3 - hrup
11. točka DR - OPN grafični del
   11.1 strateški del
       - 1_zas_pros_raz
       - 2a_zas_gji_promet
       - 2b_zas_gji_energ
       - 2c_zas_gji_komunal
       - 3_okv_obm_nas
       - 4_usm_raz_pos
       - 5_usm_raz_kra
       - 6_usm_onr
201 strateški

11.2 izvedbeni del
      - 201_p_reg_kar_list
      - 201_p_reg_kar_onrp_gji_iov
      - 01_b2344
      - 02_b2345
      - 03_b2346
      - 04_b2347
      - 05_b2203
      - 06_b2204
      - 07_b2205
      - 08_b2206
      - 09_b2214
      - 10_b2215
      - 11_b2216
      - 201_p_legenda
      - 201_p_naslovnica
      - 201_p_vsebina

Zapisniki odborov:
- Statutarno pravna komisija
Odbor za okolje in prostor
- Odbor za gospodarstvo in prorčaun
- Odbor za družbene dejavnosti
  

26. SEJA: - 15. 5. 2014

vabilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. dopisne seje 
zapisnik 5. dopisne seje
zapisnik 6. dopisne seje
zapisniki delovnih teles občinskega sveta
   - zapisnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   - zapisnik statutarno pravne komisije
   - zapisnik odbora za okolje in prostor
   - zapisnik odbora za družbene dejavnosti
   - zapisnik odbora za gospodarsvo in proračun
2. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
   2.1 letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
   2.2 zaključni račun 2013 - računovodski izkaz
    2.3 poročilo neodvisnega revizorja
   2.4 pismo poslovodstvu sklada
   2.5 sklep letno poročilo
   2.6 poslovni in finančni načrt 2014 
   2.7 finančni načrt 2014 - tabele
   2.8 sklep poslovni in finančni načrt 2014
3. točka DR - Odlok o oskrbi s pitno vodo
4. točka DR - Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
7. točka DR - Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
8. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - 1. obravnava
9. točka DR - Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
10. točka DR - Sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcupri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
11. točka DR - Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2013
 11.1 obrazložitev zaključni račun 2013
 11.2 odhodki zaključni račun 2013
 11.3 prihodki zaključni račun 2013
 11.4 splošni del proračun 2013
 11.5 letno poročilo Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga 2013
 11.6 izkazi Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga 2013
 11.7 letno poročilo Krajevne skupnosti Renče 2013
 11.8 izkazi Krajevne skupnosti Renče 2013
 11.9 letno poročilo Krajevne skupnosti Vogrsko 2013
 11.10 izkazi Krajevne skupnosti Vogrsko 2013
12. točka DR - poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko

 6. DOPISNA SEJA: - 16. 4. - 18. 4. 2014

Sklep o podelitvi izrednega občinskega priznanja 2014
Glasovnica

 5. DOPISNA SEJA: - 11. 4. - 18. 4. 2014


Gradivo - zapisnik seje KMVVI
Glasovnica

4.  DOPISNA SEJA: - 27. 3. - 28. 3. 2014

Pravilnik o financirnju neprofitnih programov, prireditev in projektov
Glasovnica

 25. SEJA: - 6. 3. 2014

Vabilo
Zapisnik 24. redne seje
4. točka DR - Odlok o proračunu za leto 2014
   4.1 PRIHODKI - predlog proračuna 2014
   4.2 ODHODKI - predlog proračuna 2014
    4.3 NRP
   4.4 Obrazložitev proračuna za leto 2014
   4.5  Kadrovski načrt
   4.6 Letni plan stvarno premoženje za leto 2014
5. točka DR - Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, socialnih, stanovskih in drugih neprofitnih organizacij v Občini Renče-Vogrsko
6. točka DR - Letni program športa za leto 2014
7. točka DR - Letni program kulture  za leto 2014
8. točka DR - Letni program tehnične kulture za leto 2014

24. SEJA: - 6. 2. 2014

Vabilo
Zapisnik 23. redne seje
4. točka DR - sklep o imenovanju predstavnika v Svetu zavoda OŠ Kozara
5. točka DR - odlok o proračunu za leto 2014 – splošna obravnava
  5.1. točka DR - splošni del proračuna za leto 2014
  5.2. točka DR - prihodki
  5.3. točka DR - odhodki
6. točka DR - sklep o določitvi najustreznejše variante iz študije variant

23. SEJA: - 19. 12. 2013

Vabilo
Zapisnik 22. redne seje
4. točka DR - Sklep o Sprejemu Analize stnja in Akcijskega načrta - pridobitev listine "Občina po meri invalidov"
  Akcijski načrt
  Analiza stanja
5. točka DR - Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
  Poziv Komunali d. d. Nova Gorica za dodatna pojasnila
  Dodatna pojasnila Komunale d. d. Nova Gorica
  Elaborat
6. točka DR - Sklep o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih
7. točka DR - Sklep o ukinitvi javnega dobra
8. točka DR - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
9. točka DR - Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
10. točka DR - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
11. točka DR - Sklep o začasnem financiranju - informacija
  Proračun

22. SEJA: - 7. 11. 2013

Vabilo
Zapisnik 21. redne seje
5. točka DR - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica
6. točka DR - Sklep o sodelovanju v projektu in razpisu Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2014
7. točka DR - Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
7.1 točka DR - Elaborat o oblikovanju cene
8. točka DR -Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče - Vogrsko

21. SEJA: - 26. 9. 2013

Vabilo
Zapisnik 20. redne seje
5. točka DR - Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2013 september
6. točka DR - Sklep o tehničnih popravkih prostorskega plana
7. točka DR - Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
7.1. točka DR - Polletno poročilo 2013
7.2. točka DR - Prigodki
7.3. točka DR - Odhodki

20. SEJA: - 20. 6. 2013

Vabilo
Zapisnik 19. redne seje
2.  točka DR - Letno poročilo OŠ Ivana Roba 2012
3. točka DR - Predlog odloka o ustanovitvi JP RCERO - 2. obravnava
3.1 Pripombe posameznih občin ustanoviteljic na predlog odloka
6. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda OŠ Renče
7. točka DR - Soglasje k ceni vrtca na OŠ Renče
8. točka DR - Soglasje k sistemizaciji in organizaciji dela v vrtcu OŠ Renče
9. točka DR - Sklep o sofinanciranju nadstandarda na OŠ Renče
10. točka DR - Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2013
10.1 točka DR - geografski prikaz PISO

Dodatno gradivo
11. točka DR - Sklep o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom zobozdravstvo k Zdravstvenemu domu osnovno varstvo
11.1 točka DR - Elaborat združitev ZD

19. SEJA: - 30. 5. 2013

Vabilo
Zapisnik 18. redne seje
Zapisnik 3. dopisne seje
2.  točka DR - Letno poročilo OŠ Renče 2012
  2.1 Poslovno poročilo s pojasnili OŠ Renče za 2012
  2.2 Izkaz poslovanja OŠ Renče za 2012
3. točka DR - Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG)
  3.1 Sklep nadzornega sveta na Letno poročilo JSMGG za 2012
  3.2 Letno poročilo JSMGG za 2012
  3.3 Izkaz poslovanja JSMGG za 2012
4. točka DR - Soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu JSMGG
  4.1 Sklep nadzornega sveta JSMGG za 2013
  4.2 Poslovni in finančni načrt JSMGG za 2013
5. točka DR - Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (RSSP)
  5.1 Lista kandidatov RSSP
  5.2 Odlok
  5.3 Glasovnica
8. točka DR - Imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Enota Nova Gorica
9. točka DR - Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2013
10. točka DR - Sklep o ukinitvi javnega dobra
11. točka DR - Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka
12. točka DR - Soglasje k ceni za pomoč na domu od 1. 7. 2013 dalje
13. točka DR - Sklep o Zaključnem računu (ZR) 2012 Občine Renče-Vogrsko
  13.1 Obrazložitve ZR 2012
  13.2 Prihodki 2012
  13.3 Odhodki 2012
  13.4 Premoženjska bilanca Občine Renče-Vogrsko za 2012

3. DOPISNA SEJA: - 6. 5. - 14. 5. 2013

Obrazložitev
Zapisnik KMVI
Glasovnica

18. SEJA: - 14. 3. 2013

Vabilo
Zapisnik 17. redne seje
5.  točka DR - Odlok o proračunu za leto 2013
5.1 Obrazložitev proračuna za leto 2013
5.2 Splošni del proračuna 2013
5.3 PRIHODKI - predlog proračuna 2013
5.4 ODHODKI - predlog proračuna 2013
5.5 NRP 2013 - 2016
5.6 Kadrovski načrt 2013
5.7 Letni plan stvarno premoženje 2013
6. točka DR - Odlok CERO
7. točka DR - Pravilnik sofinanciranje športa
8. točka DR - Letni program športa 2013
9. točka DR - Letni plan za kulturo 2013
10. točka DR - Letni program za tehnično kulturo 2013
11. točka DR - Sklep odsotnost iz vrtca

17. SEJA: - 7. 2. 2013

Vabilo
Zapisnik 16. redne seje
2. točka DR - Primorski tehnološki park
4. točka DR - Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2013
5. točka DR - Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
6.točka DR - Odlok o proračunu za leto 2013
  6.1 točka DR - Predlog proračuna 2013 - SPLOŠNI DEL
  6.2 točka DR - Predlog proračuna 2013 - PRIHODKI
  6.3 točka DR - Predlog proračuna 2013 - ODHODKI
  6.4 točka DR - NRP 2013 - 2016
7.točka DR - Letno porocilo LEK
  7.1 točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila LEK

16. SEJA: - 18. 12. 2012

1. IZREDNA SEJA: - 17. 10. 2012

Vabilo
1. točka - Sklep o upoštevanju dodatnih smernic
   1.1. Smernice MIP - dopolnjene  
   1.2. Smernice grafični del

2. točka - Sklep o imenovanju elektorja

15. SEJA: - 27. 9. 2012

Vabilo 
Zapisnik 14. seje
Zapisnik 1. dopisne seje
Zapisnik 2. dopisne seje
4. točka - Sklep o umestitvi visokonapetostnih vodov v osnutek OPN
6. točka - Odlok o podelitvi koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest - 2. obravnava
7. točka - Rebalans
    7.1. Obrazložitve rebalansa
    7.2. Splošni del rebalansa
    7.3. Prihodki rebalansa
    7.4. Odhodki rebalansa
   
7.5.5 NRP rebalansa
8. točka - Sklep o seznanitvi s Polletno poročilo 2012
    8.1. Polletno poročilo 2012
    8.2. Splošni del 
    8.3. Prihodki
    8.4. Odhodki
9. točka - Soglasje k dodatnim cenam programov v vrtcu pri OŠ Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče
10. točka - Sklep o dodatnem subvencioniranju dodatnih vozovnic
11. točka - Sklep o sofinanciranju nakupa delovnih zvezkov
12. točka - Sklep o ukinitvi javnega dobra
    12.1. Grafični prikaz 

2. DOPISNA SEJA: - 28. 8. - 31. 8. 2012

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Obrazložitev
Koriščeno po občinah iz razpisa 2011
Finančni načrt 2012
Finančni načrt 2012 obrazložitev
Glasovnica

1. DOPISNA SEJA: - 11. 7. - 23. 7. 2012

Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Renče-Vogrsko
LEK Občine Renče-Vogrsko
Glasovnica

 14. SEJA: 21. 6. 2012

13. SEJA: - 17. 5. 2012

12. SEJA: - 8. 3. 2012

11. SEJA: - 2. 2. 2012

10. SEJA: - 15. 12. 2011

9. SEJA: - 10. 11. 2011

8. SEJA: - 22. 9. 2011

7. SEJA: - 23. 6. 2011

6. SEJA: - 12. 5. 2011

5. SEJA: - 10. 3. 2011

4. SEJA: - 10. 2. 2011

3. SEJA: - 16. 12. 2010

2. SEJA: - 18. 11. 2010

KONSTITUATIVNA SEJA: - 28. 10. 2010

DOPISNE SEJE