27. seja občinskega sveta

datum: 19.06.2014

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

vabilo

zapisnik 26. redne seje

2. točka DR - odlok o oskrbi s pitno vodo - 2. obravnava

3. točka DR - letno poročilo za leto 2013 - OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

   3.1 rčunovodski izkazi

   3.2 bilanca

   3.3 poslovanje 2013

   3.4  pedagoško poročilo za šolsko leto 2012-2013

   3.5 pedagoško poročilo za za vrtec v letu 2012-2013

   3.6 ocena poslovanja 2013

4. točka DR - sklep o sofinanciranju dela plač nadstandardno zaposlenih delavcev v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

6. točka DR - sklep o soglasju k ceni za storitev "Pomoč družini na domu"

7. točka DR - odgovor na vprašanje svetnice

9. točka DR - sklep o določitvi višine povračil staršem za šolske prevoze otrok

10. točka DR - lokalni program za kulturo 2014-2017

11. točka DR - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko

   11.1 odlok OPN priloga 1 - objekti

   11.2 odlok OPN priloga 2 - OPPN

   11.3 odlok OPN priloga 3 - hrup

11. točka DR - OPN grafični del

   11.1 strateški del

       - 1_zas_pros_raz

       - 2a_zas_gji_promet

       - 2b_zas_gji_energ

       - 2c_zas_gji_komunal

       - 3_okv_obm_nas

       - 4_usm_raz_pos

       - 5_usm_raz_kra

       - 6_usm_onr

201 strateški

11.2 izvedbeni del

      - 201_p_reg_kar_list

      - 201_p_reg_kar_onrp_gji_iov

      - 01_b2344

      - 02_b2345

      - 03_b2346

      - 04_b2347

      - 05_b2203

      - 06_b2204

      - 07_b2205

      - 08_b2206

      - 09_b2214

      - 10_b2215

      - 11_b2216

      - 201_p_legenda

      - 201_p_naslovnica

      - 201_p_vsebina