26. seja občinskega sveta

datum: 15.05.2014

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

vabilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. dopisne seje 
zapisnik 5. dopisne seje
zapisnik 6. dopisne seje
2. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
   2.1 letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
   2.2 zaključni račun 2013 - računovodski izkaz
   2.3 poročilo neodvisnega revizorja
   2.4 pismo poslovodstvu sklada
   2.5 sklep letno poročilo
   2.6 poslovni in finančni načrt 2014 
   2.7 finančni načrt 2014 - tabele
   2.8 sklep poslovni in finančni načrt 2014
3. točka DR - Odlok o oskrbi s pitno vodo
4. točka DR - Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
7. točka DR - Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
8. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - 1. obravnava
9. točka DR - Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
10. točka DR - Sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcupri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
11. točka DR - Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2013
 11.1 obrazložitev zaključni račun 2013
 11.2 odhodki zaključni račun 2013
 11.3 prihodki zaključni račun 2013
 11.4 splošni del proračun 2013
 11.5 letno poročilo Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga 2013
 11.6 izkazi Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga 2013
 11.7 letno poročilo Krajevne skupnosti Renče 2013
 11.8 izkazi Krajevne skupnosti Renče 2013
 11.9 letno poročilo Krajevne skupnosti Vogrsko 2013
 11.10 izkazi Krajevne skupnosti Vogrsko 2013
12. točka DR - poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko