15. seja občinskega sveta

datum: 15.12.2016

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
Zapisnik 13. redne seje z dne 27. 9. 2016
Zapisnik 14. redne seje z dne 8. 11. 2016
4.točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo
5. točka DR - Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo
6. točka DR - Sklep o predstavnikih Občine Renče-Vogrsko
7. točka DR - Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 2. obravnava
8.točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
8.1 Letno poročilo LEK 2016
9. točka DR - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10. točka DR - Sklep o dodatnem subvencioniranju cene programa vrtca v razvojnem oddelku vrtca
11. točka DR - Soglasje Ljudski univerzi Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za obdobje od leta 2017 - 2022
11.1 plan porabe presežkov LUNG
12. točka DR - Sklep o določitvi ekonomske cene storitve "pomoč družini na domu" v Občini Renče-Vogrsko od 1. 1. 2017 dalje
13. točka DR - Sprememba načrta razvojnih programov Občine Renče-Vogrsko za obdobje 2016 - 2019
14. točka DR - Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
14.1 Realizacija januar - marec
15. točka DR - Sklep o ukinitvi javnega dobra