12. seja občinskega sveta

datum: 14.06.2016

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016
2. točka DR - Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanjuj cene GJS ravnanja z odpadki
2.1 točka DR - Elaborat o oblikovanju cene GJS za leto 2016 Elaborat o oblikovanju cene GJS za leto 2016
3. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
3.1 - Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015
3.2 - Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016
3.3 - Poročilo Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
3.4 točka DR - Poročilo revizorja k računovodskim izkazom Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
4. točka DR - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava 
5. točka DR - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in AjdovščinaOdlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
6. točka DR - Poslovno poročilo za leto 2015 OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
6.1 - Pojasnila k računovodskim izkazom 
6.2 - Obrazci AJPES 
6.3 - Obrazec ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelj 
7. točka DR - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša RenčeOŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče   
8. točka DR - Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev, varstva vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
9. točka DR - Sklep o določitve cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
10. točka DR - Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
11. točka DR - Sklep o sofinancirnaju nakupa delovnih zvezkov
12. točka DR - Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije
13. točka DR - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 - 1. dopolnitev
14. točka DR - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko
14.1 - Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko - NPB
15. točka DR - Poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
16. točka DR - Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2015
16.1 - Splošni del proračuna 2015
16.2 - Posebni del - Prihodki ZR 2015
16.3 - Posebni del - Odhodki ZR 2015Posebni del - Odhodki ZR 2015
16.4 - Obrazložitev ZR 2015
16.5 - Analiza ZR 2015