7. seja občinskega sveta

datum: 22.09.2015

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
Zapisnik 6. redne seje z dne 16.6.2015
Zapisnik 4. dopisne seje z dne 28.8.2015
2. točka DR - Letno poročilo 2014 - Komunala d. d.
3. točka DR - Letno poročilo za leto 2014 - Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
3.1 točka DR - Letno poročilo 2014 - Policijska postaja Nova Gorica
4. točka DR - Občinski program varnosti in ocena izvajanja občinskega programa varnosti
5. točka DR - Letno poročilo 2014 - OŠ Renče
5.1 točka DR - Poslovno poročilo 2014 - OŠ Renče poročilo 2014 - OŠ Renče
5.2 točka DR - Bilanca stanja OŠ Renče
5.3 točka DR - Pedagoško poročilo za šolsko leto 2013 2014 - OŠ Renče poročilo za šolsko leto 2013 2014 - OŠ Renče
5.4 točka DR - Pregled poslovanja 2014 - OŠ Renče
6. točka DR - Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
6.1 točka DR - Elaborat o oblikovanju cen
9. točka DR - Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov - 2. obravnava
10. točka DR - Odlok o predkupni pravici Občine Renče-Vogrsko
11. točka DR - Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 2015
12. točka DR - Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
13. točka DR - Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
13.1 točka DR - Polletno poročilo 2015
13.2 točka DR - Splošni del proračuna
13.3 točka DR - Realizacija prihodki
13.4 točka DR - Realizacija odhodki