6. seja občinskega sveta

datum: 16.06.2015

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
Zapisnik 5. redne seje z dne 24. 3. 2015
Zapisnik 2. dopisne seje z dne 17. 4. 2015
Zapisnik 3. dopisne seje z dne 17. 4. 2015
2. točka DR - Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
2.1 točka DR - Letno poročilo JSMGG 2014
2.2 točka DR - Poročilo revizorja za poslovanje JSMGG v letu 2014
2.3 točka DR - Izkazi poslovanja JSMGG
2.4 točka DR - Poročilo nadzornega sveta JSMGG
2.5 točka DR - Sklep nadzornega sveta za letno poročilo JSMGG
2.6 točka DR - Poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2015
2.7 točka DR - Sklep nadzornega sveta na Poslovni in finančni načrt JSMGG 2015
2.8 točka DR - Mnenje o skladnosti sheme
3. točka DR - Soglasje k Statutu Goriške lekarne
3.1 točka DR - Statut Goriške lekarne
4. točka DR - Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov
6. točka DR - Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov
7. točka DR - Sprememba odloka o občinskih taksah
8. točka DR - Sklep o določitvi cene programov vrtca na OŠ Renče
9. točka DR - Soglasje k organizaciji in sistemizaciji dela v vrtcu na OŠ Renče
10. točka DR - Sklep o sofinanciranju stroškov nadstandarda v OŠ Renče
11. točka DR - Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
12. točka DR - Soglasje k ceni Pomoč na domu od 1. 7. 2015 dalje
13. točka DR - Sklep o Zaključnem računu za leto 2014
13.1 točka DR - Obrazložitve Zaključnega računa za leto 2014 
13.2 točka DR - Splošni del Zaključnega računa za leto 2014
13.3 točka DR - Posebni del - prihodki 2014
13.4 točka DR - Posebni del - odhodki 2014
13.5 točka DR - NRP 2011 - 2014
13.6 točka DR - Izkazi Renče-Vogrsko 2014
13.7 točka DR - Izkazi EZR 2014
13.8 točka DR - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
13.9 točka DR - Izkazi KS Bukovica-Volčja Draga
13.10 točka DR - Izkazi KS Renče
13.11 točka DR - Izkazi KS Vogrsko