Zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic suše 2017

datum: 18.08.2017

kategorija: obvestila za javnost

Na podlagi 7., 8. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št.
67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela naslednji:

SKLEP o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Zbiranje vlog – (obrazec 2)  oškodovancev bo do 1.9.2017.

Obrazec 2 (podpisan) mora obvezno vsebovati naslednje podatke: 

- Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
- Davčna številka nosilca
- Naslov nosilca
- KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
Če KMG-MID ni urejen na datum 15.07.2017, ni upravičen do državne pomoči.
- GERK – številka GERK-a
- VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za
ocenjevanje škode.
- POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
- POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v
  GERK-u

Obrazec pošljete ali osebno oddate na naslov občine: Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

Obrazec 2