OPN

Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče – Vogrsko

1 Povezava na uradni pregledovalnik, kjer so objavljeni predlogi sprememb OPN - PISO 

Izberite > tematski sklopi > Občinski prostorski načrt (OPN-SD1) - Javna razgrnitev, december 2021

Pregledna karta z razdelitvijo na liste.pdf

Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (12 listov):
1.pdf2.pdf3.pdf4.pdf5.pdf6.pdf7.pdf8.pdf9.pdf10.pdf11.pdf12.pdf04. Javno naznanilo o dodatnih terminih javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe

na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine RenčeVogrsko objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o dodatnih terminih javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe

1. člen

Župan Občine RenčeVogrsko je z javnim naznanilom št. 35000-0002/2020-112, z dne 30. 11. 2021, naznanil javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

2. člen

Gradivo iz prejšnjega člena je od 15. 12. 2021 do vključno 25. 1. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

3. člen

 1. Prva javna obravnava bo izvedena v sredo, dne 12. 1. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi https://zoom.us/j/92870107441 .
   
 2. Druga javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Vogrsko, bo izvedena v torek, 18. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 3. Tretja javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Renče, bo izvedena v četrtek, 20. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 4. Četrta javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, bo izvedena v petek, 21. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 5. Zaradi možnosti odpovedi javnih obravnav iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, potencialne obiskovalce napotujemo, da se udeležijo prve javne obravnave, ki bo 12. 1. 2022 od. 17. ure dalje potekala preko ZOOM povezave https://zoom.us/j/92870107441 .
   
 6. Število prostih mest v dvorani Angela Mlečnika je zaradi protikoronskih ukrepov omejeno na 100 sedežev, zato je obvezna pravočasna predhodna pisna prijava udeležbe. Prijave se zbira po vrstnem redu do zapolnitve mest. V kolikor bi v določenem terminu zmanjkalo prostih mest, bodo interesenti napoteni na naslednji termin.
   
 7. Zaradi omejenega števila mest v dvorani Angela Mlečnika naj se javne obravnave udeleži samo en član gospodinjstva. Prijavo udeležbe se izvrši z izpolnitvijo in podpisom priloženega obrazca, ki se ga posreduje Občini RenčeVogrsko najkasneje do petka, 14. januarja 2022. Obrazec  posredujte na enega izmed dveh načinov: ali skeniranega v elektronski obliki na urbanist@rence-vogrsko.si ali v fizični obliki na naslov Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
   
 8. Obiskovalci se javne obravnave udeležijo na lastno odgovornost ob zavedanju tveganja, ki ga s tem prevzamejo. Obiskovalci javne obravnave se zavezujejo k vzdrževanju medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, pravilnemu nošenju maske, higieni rok in higieni kašlja. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik.
   
 9. Ob vstopu udeležencev v prostore kulturnega doma Bukovica bo izvedena preverba izpolnjevanja pogoja PCT.  Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim dokazilom o izpolnjevanju PCT pogoja in veljavnim osebnim dokumentom. Obiskovalci morajo ves čas javne obravnave obvezno na obrazu nositi bodisi zaščitno kirurško masko bodisi masko tipa FFP2. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležba na javni obravnavi ne bo dovoljena.
   
 10. Javne obravnave se naj obiskovalci udeležijo samo, če so zdravi, brez naslednjih simptomov in znakov: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
   
 11. V primeru uveljavitve predpisov Vlade RS, ki bi spremenila zgoraj naštete ukrepe, bodo obiskovalci morali upoštevati nove oz. spremenjene ukrepe.
   
 12. Morebitne spremembe iz petega, šestega in 11. odstavka tega člena, ki bi lahko vplivale na potek oziroma izvedbo javnih obravnav iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, bodo objavljene na povezavi: https://www.rence-vogrsko.si/opn/. Na tem mestu bo objavljena tudi potrditev dodatnega termina, v kolikor bi bile proste kapacitete zasedene v vseh treh terminih izvedb javnih obravnav v dvorani Angela Mlečnika. Dodatna javna obravnava naj bi bila v tem primeru izvedena preko ZOOM povezave https://zoom.us/j/96550179130, in sicer v ponedeljek, 24. 1. 2022, z začetkom ob 17. uri.

  4. člen
   
 13. Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 1. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".
   
 14. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 35000-0002/2020-113

Bukovica, dne, 7. 1. 2022                                                  župan Občine Renče–Vogrsko

                                                                                                  Tarik Žigon l. r.

 


(Obrazec je pripravljen tako, da se ga lahko izpolni elektronsko)

Prijava udeležbe na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine RenčeVogrsko (vpišite z velikimi tiskanimi črkami)

 


2 Povzetek za javnost

Občina Renče - Vogrsko spreminja in dopolnjuje Občinski prostorski načrt občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/14, 1/15; v nadaljnjem besedilu: OPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZC, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) in Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 6/18).

Spreminja se besedilni in grafični del OPN.

Spremembe besedilnega dela
Besedilni del se spreminja zaradi uskladitve z novelacijami zakonodaje, ki so bile uveljavljene v letih po uveljavitvi OPN ter merodajnih smernic in priporočil.
To so predvsem:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO- 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme- 1D in 79/17)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2),
- Tehnična smernica TSG-V-006: 2008; Razvrščanje objektov,
- priporočila MOP.

Spremenjene so tudi vsebine, za katere se je na podlagi izkušenj z uporabo odloka ugotovilo, da je njihovo razumevanje lahko dvoumno ali vprašljivo. Določene določbe so bile izboljšane na podlagi razvoja normiranja prostorskega načrtovanja.
Črtane so določbe:
- ki so brezpomenske,
- ki jih ni mogoče uveljavljati,
- katerih vsebina je že navedena v hierahično nadrejenih predpisih,
- ki predpisujejo upoštevanje hierahično nadrejenih predpisov,
- katerih vsebine so že podane v splošnih smernicah kot usmeritve za pripravo prostorskih načrtov.

Besedilo odloka se je spremenilo na številnih mestih, zaradi tega amandmajska oblika vsebuje celotno vsebino odloka.

Spremembe grafičnega dela
- širitev stavbnih zemljišč na podlagi pobud lastnikov zemljišč);
- širitev stavbnih zemljišč, ki so uskladitve s stanjem v prostoru;
- redefinicija območij stavbnih;
- obsežnejše širitve stavbnih zemljišč za namen stanovanjske pozidave;
- krčitev stavbnih zemljišč v prid primarne rabe,
- določitev površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) oziroma širitve stavbnega zemljišča kmetije; za ta območja so pridobljeni obrazci kmetijsko svetovalne službe;
- spremembe podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območij stavbnih zemljišč in območij drugih zemljišč;
- širitev stavbnih zemljišč za namen območij zelenih površin;
- spremembe znotraj območij kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.

***********************************************************************************

Tematski sklop prikazuje javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN SD1).

Pripadajoči dokumenti so na voljo na spodnjih povezavah:

01 Zasnova prostorskega razvoja
02 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
03 Okvirna območja naselij
04 Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč (Ta vsebina ne predstavlja predlogov sprememb OPN. Predloge sprememb si lahko ogledate tukaj
05 Naslovnica
06 Odlok (označene spremembe)
07 Odlok (amandmajski)
08 Odlok (čistopis)
09 Priloga: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN
 


3. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče - Vogrsko

datum: 06.12.2021

kategorija: obvestila za javnost

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine Renče - Vogrsko objavlja 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko

I.

Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

III.

Javna obravnava bo izvedena dne, 12. 01. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi, ki bo objavljena na www.rence-vogrsko.si.

VI.

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko poda na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

 

 

Številka: 35000-0002/2020-112
Bukovica, dne, 30. 11. 2021                                                       župan Občine Renče–Vogrsko
                                                                                                   Tarik Žigon l.r.