medobčinska uprava

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (v nadaljevanju MUO) (Ur. l. RS, št. 63/2016, z dne 7.10.2016 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 8/2016). Ustanovljena je bila 8.10.2016, delovati pa je začela 1.11.2016. Sedež MUO je na naslovu Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.

Trenutno so v MUO zaposleni vodja, ki je hkrati inšpektor, inšpektor za ceste, komunalne in druge zadeve iz pristojnosti občinskih odlokov, trije občinski redarji in svetovalka.

PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE POOBLASTIL OBČINSKIH REDARJEV

 • Ustava Republike Slovenije,
 • Zakon o prekrških (ZP-1),
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
 • Zakon o policiji (ZPol),
 • Zakon o redarstvu (ZORed),
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Pravna podlaga za izvajanje pooblastil inšpektorja je poleg omenjenih zakonov tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

Poleg zakonov pa inšpektorja in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi odlokov občin ustanoviteljic (Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina). Vsaka občina ustanoviteljica sprejme odloke za svoje območje občine, katerih izvrševanje nadzirajo inšpektorja in občinski redarji. Odloki so navedeni na spletnih straneh posameznih občin.

POOBLASTILA OBČINSKIH RADARJEV

 • Opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadrževanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Navedena pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabijo le pod pogoji in po določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o policiji in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Po ZPrCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega prometa izvajajo v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah naslednje naloge:

 • varstvo okolja,
 • odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov,
 • izločitev vozila iz prometa,
 • čas trajanja izločitve iz prometa,
 • odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila,
 • območje umirjenega prometa,
 • območje za pešce,
 • varnostni pas,
 • zaščitna čelada,
 • prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila,
 • vožnja z vozilom po cesti,
 • vožnja z vozilom na prehodu za pešce,
 • najvišje dovoljene hitrosti,
 • najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil,
 • odpiranje vrat vozila,
 • zapustitev vozila,
 • označitev ustavljenih vozil,
 • ustavitev in parkiranje,
 • parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide,
 • območja kratkotrajnega parkiranja,
 • izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno,
 • pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti,
 • pogoji za opravljanje gospodarske vožnje,
 • udeležba pešcev v cestnem prometu,
 • označitev pešcev,
 • varstvo otrok,
 • prevoz oseb,
 • jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu,
 • pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu,
 • prometna signalizacija,
 • svetlobni prometni znaki.

Pri opravljanju navedenih nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca v cestnem prometu pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.

Sankcije za prekršek

Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost in naklep. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva storilcem prekrška izrekajo globe in opomine. Namesto izreka sankcije lahko pooblaščena uradna oseba izreče opozorilo.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek občine, na območju občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Globe za prekrške so določene z zakoni ali uredbo vlade in z odloki lokalnih skupnosti.

Po prejemu plačilnega naloga ima kršitelj možnost v roku osmih dni po pravnomočnosti le tega, plačati polovični znesek globe. Opomin sme prekrškovni organ izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oz. popravil ali povrnil povzročeno škodo.

Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Občinski redar kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.

ZAPOSLENI V MUO

Naslov:
Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici

Vodja medobčinske uprave:
Tadej Mori, inšpektor svetnik
Tel.: 05/335 73 72
e-mail: tadej.mori@sempeter-vrtojba.si


Tjaša Boškin, svetovalec III
tel.: 05/335 73 71
fax.: 05/335 73 70
e-mail: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

Občinski redarji:
tel: 05/335 73 71

Alen Maligoj
e-mail: alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si

Pavel Bratina
e-mail: pavel.bratina@sempeter-vrtojba.si

Kevin Urdih
e-mail: kevin.urdih@sempeter-vrtojba.si

Davorin Bratina
e-mail: davorin.bratina@sempeter-vrtojba.si

 

Uradne ure:

Ponedeljek:
9:00 - 11:00

Sreda:
9:00 - 11:00

 

Uradna spletna stran Medobčinske uprave: http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/medobcinska-uprava/