Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva

datum: 29.09.2017

kategorija: Razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča, da je v teku:  

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA 


 

PREDMET RAZPISA je dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske (dopolnilne) dejavnosti na kmetiji. 

NAMEN RAZPISA je povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.   

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so: - stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin,  - stroški nakupa opreme – osnovnih sredstev,  - stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov.   

Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 20 % prijavljene investicije!  

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA  

Višina odobrenega posojila znaša najmanj 2.000 EUR in največ 40.000 EUR. Doba vračanja posojila je 6 let z vključenim 1 letom moratorija na odplačilo glavnice. Letna obrestna mera je 0 %.  

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN PRIJAVNI ROKI  

Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR. Prijavni roka: 20. 10. 2017 in 15. 11. 2017 oz. do porabe sredstev.    

Več informacij na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pod rubriko Razpisi ali na telefonski številki 05 335 01 73.